- Printvenlig udgave
Udvalg
 
Bygningsudvalg: Fest- og aktivitetsudvalg:
Fællesspisningsudvalg:
Fælleshusudvalg:
Fmd: Anker Hedegaard,
nr. 32
Holger Skovkjær,
nr. 6
Lisbeth Ejlskov,
nr. 14
Fmd: Ruth Eiring,
nr. 34
Bent Jakobsen,
nr. 20
Lotte Nielsen,
nr. 38
Jeanne Jakobsen,
nr. 20
Kass: Kirsten Pedersen,
nr. 30
Mogens Steen Jensen,
nr. 28
Lisbeth Langballe,
nr. 44
Kirsten Fromsejer,
nr. 50
Kirsten Rudfeld,
nr. 52
Denny Pedersen,
nr. 30
Kirsten Rudfeld,
nr. 52
  Sekretær: Søs Jørgensen,
nr. 54
Per Byberg Jensen,
nr. 36
    Ulla Damby,
nr. 56
Mogens Holm
nr. 40
  Michael Jungfalk,
nr. 58
       
    Fællesspisning efterår 2020  
       
       
       
      Rengøringsplan 2. halvår 2020
Økonomiudvalg:
Kommunikations- og informationsudvalg: Socialudvalg:
Vej- park- & værkstedsudvalg:
Fmd: Denny Pedersen,
nr. 30
Fmd: Michael Jungfalk,
nr. 58
Fmd: Lisbeth Langballe,
nr. 44
Fmd: Svend Jensen,
nr. 46
Holger Skovkjær,
nr. 6
Søs Jørgensen,
nr. 54
Jeanne Jakobsen,
nr. 20
Mogens Steen Jensen,
nr. 28
Erik Ejlskov,
nr. 14
  Lotte Nielsen,
nr. 38
Anne-Marie Jensen,
nr. 28
Bent Jakobsen,
nr. 20
    Per Byberg Jensen,
nr. 36
Anker Hedegaard,
nr. 32
    Hans-Otto Nielsen,
nr. 38
Svend Jensen,
nr. 46
    Svend Jensen,
nr. 46
      Carsten Kristiansen,
nr. 48
Webmaster:
    Søs Jørgensen,
nr. 54
Michael Jungfalk,
nr. 58
    Pasningsplan - arealer
       
       
       

 

Bygningsvedligeholdelsesudvalg
 
Formål: Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med opgaven, indenfor de rammer der er givet i Andelsboligforeningens vedtægter, at forestå planlægningen af vedligeholdelsen af foreningens ejendom.
 
Kompetence: Arbejdsgruppen fremsætter forslag til vedligeholdelsen af foreningens ejendom til bestyrelsen.
 
Arbejdsgruppen tilrettelægger selv sit arbejde. Hvis der i Arbejdsgruppen er uenighed om en beslutning forelægges denne for bestyrelsen.
 
Rapportering: Arbejdsgruppens arbejde ledes af et bestyrelsesmedlem eller en bestyrelsessuppleant, der rapporterer om arbejdet til bestyrelsen.
 
Referater fra Arbejdsgruppens møder offentliggøres på hjemmesiden snarest efter mødernes afholdelse.
 
 
Fest- og aktivitetsudvalg
 
Formål: Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med opgaven, indenfor de rammer, der er givet i Andelsboligforeningens vedtægter og i generalforsamlingens vedtagelser, at arrangere udflugter og andre aktiviteter for foreningens medlemmer.
 
Kompetence: Udvalget tilretter selv sit arbejde. Hvis der i udvalget er uenighed om en beslutning forelægges denne for bestyrelsen.
 
Økonomi: Udvalget kan etablere aktiviteter, for hvilke der opkræves et deltagergebyr, idet aktiviteterne forudsættes at hvile i sig selv. Udvalget fører særskilt regnskab for disse aktiviteter, som ikke indgår i Andelsboligforeningens regnskab. Udvalget kan disponere over disse midler.
 
Derudover kan udvalget disponere over midler, som er tildelt i Andelsboligforeningens budget
 
Ønskes igangsat aktiviteter, der medfører omkostninger herudover, forelægges sådanne for bestyrelsen inden igangsætning.
 
Udvalgets aktiviteter annonceres ved opslag på hjemmesiden og i Fælleshuset, hvor tilmeldingslister bliver sat op. Aktiviteterne meddeles ligeledes på beboermøderne.
 
 
Fællesspisningsudvalg
 
Formål: Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med opgaven, indenfor de rammer, der er givet i Andelsboligforeningens vedtægter, at afholde fællesspisning for foreningens medlemmer efter behov.
 
Kompetence: Udvalget tilretter selv sit arbejde. Hvis der i udvalget er uenighed om en beslutning forelægges denne for bestyrelsen.
 
Økonomi: Udvalget kan opkræve et gebyr fra deltagerne i fællesspisningerne. Udvalget fører selvstændigt regnskab herfor, idet det er hensigten, at gebyret skal dække aktiviteterne. Ønskes igangsat aktiviteter, der medfører omkostninger derudover, forelægges sådanne for bestyrelsen til godkendelse forinden igangsætning.
 
Rapportering: Referater fra udvalgets møder offentliggøres på hjemmesiden snarest efter mødernes afholdelse.
 
 
Fælleshusudvalg
 
Formål: Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med opgaven, indenfor de rammer, der er givet i Andelsboligforeningens vedtægter og i generalforsamlingens vedtagelser, at drive fælleshusets lokaler for foreningens medlemmer.
 
Kompetence: Arbejdsgruppen har, jævnfør generalforsamlingens vedtagelse den 30. april 2004, ret til at opkræve gebyrer for leje af fælleshuset og dets tilhørende værelse, ligesom der kan opkræves gebyrer for fortæring i Fælleshuset.
 
Arbejdsgruppen fastlægger de nærmere betingelser for brug af Fælleshuset.
 
Arbejdsgruppen tilrettelægger selv sit arbejde. Hvis der i arbejdsgruppen er uenighed om en beslutning, forelægges denne for bestyrelsen.
 
Økonomi: Arbejdsgruppen fører særskilt regnskab for de gebyrer, der opkræves for leje af Fælleshuset. Udvalget kan disponere over disse midler.
 
Derudover kan arbejdsgruppen disponere over midler, som er tildelt i Andelsboligforeningens budget. Arbejdsgruppens formand anviser beløb herfra til udbetaling hos foreningens kasserer.
 
Ønskes igangsat aktiviteter, der medfører omkostninger som ikke kan afholdes indenfor arbejdsgruppens eget regnskab eller indenfor de midler, der er tildelt i det nævnte budget, forelægges sådanne for bestyrelsen forinden igangsætning.
 
Rapportering: Arbejdsgruppens arbejde ledes af et bestyrelsesmedlem, der rapporterer om arbejdet til bestyrelsen. Referater fra arbejdsgruppens møder offentliggøres på hjemmesiden samt på beboermøderne snarest efter mødernes afholdelse.
 
Arbejdsgruppen tager sig af Fælleshusets indvendige drift- og vedligeholdelse, kommer med forslag til nye tiltag til Fælleshuset og foretager diverse indkøb.
 
Arbejdsgruppen udarbejder regler for reservationer af Fælleshuset og står for udlejningen af lokalerne, ligesom de sørger for udsmykning af lokalerne med bl.a. kunst, blomster, patchwork eller andet.
 
Skabet i entréen indeholder:
 • Fælleshusbogen
 • Ældre fotoalbum med fotografier fra livet i bebyggelsen
 • Drift- og vedligeholdelsesbog for Fælleshuset
 • Ældre madopskriftsbøger
 • Mappe med diverse brugervejledninger
 • Mappe med personlige oplysninger om de beboere, der har ønsket det, f.eks. læge, blodtype m.v.
 • Nøgleskab med nøgler til udhus og gæsteværelse.
 • Flag
 • Ekstra glas - vaser - tallerkener
 • Toiletpapir - køkkenrulle
 • Lysestager - blodtryksmåler - serveringsbakker
 
I depotet findes lager af rengøringsmidler, øl, vand.
 
 
Hjemmeside
 
Formål: I den grønne tid at begrænse forbrug af papir, ved at gøre alle oplysninger om vores Andelsboligforening tilgængelig digitalt, hvilket generelt er meget oppe i tiden.
 
Kompetence: Udvalget tilretter selv sit arbejde. Hvis der i udvalget er uenighed om en beslutning forelægges denne for bestyrelsen.
 
Rapportering: Referater fra udvalgets møder offentliggøres på hjemmesiden snarest efter møderne afholdelse.
 
 
Kommunikation- og informationsudvalg
 
Formål: Være udvalg behjælpelige med f.eks. udsendelse af referater digitalt (e-mail), samt i mindre omfang  hjælpe beboerne med IT problemer.
 
Kompetence: Udvalget tilretter selv sit arbejde. Hvis der i udvalget er uenighed om en beslutning forelægges denne for bestyrelsen.
 
Rapportering: Referater fra udvalgets møder offentliggøres på hjemmesiden snarest efter møderne afholdelse.
 
 
Socialudvalg
 
Formål: Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med opgaven, indenfor de rammer, der er givet i Andelsboligforeningens og i generalforsamlingens vedtagelser, at etablere og vedligeholde et godt socialt miljø og sammenhold i bebyggelsen.
 
Økonomi: Udvalget kan etablere aktiviteter, for hvilke der opkræves et deltagergebyr, idet aktiviteterne forudsættes at hvile i sig selv. Evt. overskud overgår til Fælleshusets kasse, hvor regnskab føres.
 
Ønskes igangsat aktiviteter der medfører omkostninger herudover, forlægges sådanne for bestyrelsen inden igangsætning.
 
Rapportering: Udvalgets arbejde ledes af en formand, der rapporterer om udvalgets arbejde til bestyrelsen. Referater fra udvalgets møder offentliggøres på hjemmesiden snarest efter mødernes afholdelse.
 
 
Vej- park- og værkstedsudvalg
 
Formål: Bestyrelsen har nedsat en arbejdsgruppe med opgaven, indenfor de rammer, der er givet i Andelsboligforeningens og i generalforsamlingens vedtagelser, at forestå vedligeholdelsen af foreningens fællesarealer samt indrette og drive et værksted for foreningens medlemmer.
 
Kompetence: Udvalget tilrettelægger selv sit arbejde. Hvis der i udvalget er uenighed om en beslutning, forelægges denne for bestyrelsen.
 
Økonomi: Udvalget kan frit disponere over midler som tildelt i Andelsboligforeningens budget.
 
Udvalgets ansvarlige bestyrelsesmedlem anviser beløb til udbetaling hos foreningens kasserer.
 
Ønskes igangsat aktiviteter, der medfører omkostninger, som ikke kan overholdes indenfor det nævnte budget, forelægges sådanne for bestyrelsen forinden igangsætning.
 
Rapportering: Udvalgets arbejde ledes af en formand, der rapporterer om udvalgets arbejde til bestyrelsen.
 
Referater fra udvalgets møder offentliggøres på hjemmesiden snarest efter mødernes afholdelse.
 
 
Økonomiudvalg
 
Formål: At skabe klarhed over foreningens økonomi samt at belyse spørgsmål af økonomisk art, som kan ligge til grund for bestyrelsens fastlæggelse af foreningens økonomiske dispositioner.
 
Opgaver:
 
 • At fastlægge og vedligeholde foreningens økonomiske idégrundlag
 • At gennemgå omkostningsaftaler, f.eks. forsikringer, sikkerhedsaftaler, medlemskaber m.m.
 • Nye lån, renteudviklingen og låneomlægning
 • Hensættelser til vedligeholdelse
 • Formueplejen
 • Indtægter udover huslejen
 • Huslejeudviklingen
 • Årsregnskab
 • Årsbudget
 • Budgetopfølgning
 • Diverse ad-hoc opgaver fra bestyrelsen m.m.
 
Udvalgets sammensætning: Udvalget består af 3-5 medlemmer valgt blandt interesserede andelshavere. Formanden vælges blandt bestyrelsesmedlemmerne. Der vælges en næstformand og sekretær, som fører referat af møderne. Referatet udsendes senest 8 dage efter mødet til udvalgets medlemmer, der kan gøre tilføjelser eller indsigelser. Derudover offentliggøres referater på hjemmesiden efterfølgende. Udvalgsformanden vil derefter på førstkommende bestyrelsesmøde orientere og svare på evt. spørgsmål fra bestyrelsen.
 
Møder: Udover 4 faste møder kan formanden indkalde udvalget efter et vurderet behov. Forslag kan vedtages ved simpel flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Orientering om udvalgets arbejde foretages af udvalgets formand med mindre andet er aftalt.
 
Andet: Udvalgsmedlemmerne kan ikke egenhændigt repræsentere foreningen overfor bank, revisor eller myndighed med mindre bestyrelsen har givet sit tilsagn. Såfremt personlige henvendelser medfører salærer m.m. sker dette for egen regning. Udvalgsformanden kan dog anmode medlemmer om at rette henvendelse til bank, revisor etc. på udvalgets vegne.
 
 
 
 
 

 

Webmaster

Tilbage til topuarrw.gif (1001 bytes)


Opdateret 20201109